Bắt buộc phải có

  1. TSE
  2. Verfahrensdokumentation
  3. Software đáp ứng tiêu chuẩn (DSFinV-K).

Là kỹ thuật chống lại việc chỉnh sửa và thay đổi dữ liệu trong máy tính tiền với mục đích trốn thuế. Có dạng hình dạng là USB gắn vào máy Kasse. TSE này phải được bộ an toàn công nghệ của Đức (BSI) cấp giấy phép thì mới được sử dụng

Trong tương lai có thể có TSE dạng Cloud.